Läsinspirationsturné i Svenskfinland

Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag ordnade under hösten 2018 fortbildningsdagen ”Förmedla mera! Inspirationsturné med fokus på vuxnas läsande” på tre orter i Svenskfinland: Vasa, Helsingfors och Åbo. Programmet var till största delen det samma på de olika orterna, men en del presentationer hölls bara på en av orterna. Under dagarna presenterades program som olika bibliotek runt om i Svenskfinland ordnat för att inspirera vuxna (och tonåringar) till läsning.

Lätt, roligt och billigt

Gemensamt för de flesta av programmen som presenterades var att de har varit lätta, roliga och billiga att genomföra.  En del av programmen krävde ändå mycket planering. På flera bibliotek hade man också samarbetat med andra aktörer och tagit med målgruppen i planeringen. Många presentatörer poängterade att marknadsföringen är mycket viktig och att man inte bara ska utgå ifrån det som intresserar en själv. Det lönar sig också att göra tröskeln låg för deltagarna att delta och att bjuda på något, t.ex. kaffe och bulla.

Berörande dikter och livsöden

Patricia Bäckvik-Manngård från Närpes stadsbibliotek berättade om ett samarbete mellan biblioteket och gymnasiet i Närpes kring terapeutiskt skrivande. Patricia hade besökt skolan och hållit två lektioner för gymnasie-ettorna. Under den första lektionen hade hon med sig böcker som eleverna skulle få inspireras av, t.ex. ”Djur som ingen sett utom vi” av Linda Bondestam och Ulf Stark. Patricia berättade för eleverna om genrer inom poesin, skrivande som spegel, skrivande som språk och om att skrivandet kan ha en läkande kraft.

Under den andra lektionen fick eleverna sitta i ett ganska mörkt rum, med levande ljus och meditativ musik. Om de ville fick de skriva egna dikter, antingen inspirerade av böckerna de fått bekanta sig med eller utgående från sig själva. De som inte ville skriva, behövde inte göra det, utan kunde istället teckna eller bara sitta. De allra flesta valde ändå att skriva. Intressant var att de flesta pojkarna valde att skriva djupare dikter utgående från sig själva medan flickorna oftast utgick från böckerna. Eleverna skrev dikterna för sig själva, de lästes inte upp i klassen. De som ville fick ändå skicka dikterna till Patricia. Patricia läste upp tre mycket fina och berörande dikter: en dikt till en död pappa, en dikt som handlade om glädje över våren och livet och en dikt som handlade om känslor som måste gömmas tills man dör.

Keth Strömdahl från Askola bibliotek berättade om berättelsekaraoke och Storytelling i Askola kommunbibliotek. Berättelsekaraoke var ett projekt i samband med Finlands 100-årsjubileum, som ordnades på olika orter i Östra Nyland. Temat var de olika årtiondena under Finlands självständighet.  Under evenemangen delade deltagarna med sig av sina egna berättelser. Det här var en vidareutveckling av de  storytellingcirklar man haft i Askola bibliotek ända sedan 2012. Idén är att man träffas och berättar om sina minnen för varandra. Tröskeln att komma med är låg och man behöver inte anmäla sig på förhand. Vanligtvis deltar 15-20 personer (som inte alltid är de samma) som träffas var tredje torsdag.  De flesta som kommer är seniorer.

För några år sen hade man i Askola ett seminarium om händelserna i Östra Nyland år 1918 utgående från en ung kvinnas, Olga-Maria Helenius, historia. Släkten hade helt förtigit henne, men hennes brors dotterdotter hade nu fått reda på att hon gått med i det röda kvinnogardet i Mäntsälä som 18-åring i april 1918 och inte långt efter det blivit arkebuserad i Lahtis. I biblioteket har man också haft utställningen ”Matka lapsuuteen”.  För utställningen fotograferades människor födda under olika årtionden och de intervjuades om sin barndom,  för att få en bild över hur barndomen sett ut under olika årtionden.

Känslor i stunden

Karoline Berg från Helsingfors stadsbibliotek berättade om en Minnesvänlig ordverkstad för personer med minnessjukdomar. Meningen är att deltagarna arbetar med hur det känns just idag, genom att t.ex. läsa nya dikter, diskutera och skriva texter om saker som händer just nu. Biblioteket samarbetar med Helsingfors Alzheimerförening och ordverkstäderna hålls i föreningens utrymmen. Ordverkstäderna genomförs av ett arbetspar: en utomstående biblioterapiledare och en specialbiblioteksfunktionär med stor erfarenhet av arbete med personer med minnessjukdomar.  Planeringen av ordverkstäderna gjordes tillsammans med en grupp minnessjuka, som bl.a. fick bestämma tidpunkten för ordverkstäderna.

Karoline Berg. Foto: Susanne Ahlroth

Karoline Berg. Foto: Susanne Ahlroth

Locka med popcorn!

Johanna Häggblom från Nykarleby stadsbibliotek berättade om bibliotekets filmklubb för tonåringar. På biblioteket hade man funderat på hur man skulle kunna aktivera de tonåringar som besökte biblioteket på eftermiddagarna. Efter en studieresa till Sellobiblioteket i Esbo fick de idén att ordna en filmklubb och  ansökte och fick projektmedel från Regionförvaltningsverket. Biblioteket skaffade en bildskärm och en filmlicens för 460 euro från Viihdepalvelu. De filmer som man har avtal om med Viihdepalvelu får visas t.ex. via Netflix, oberoende om de ägs av bibliotek eller privat, men man får inte göra offentlig reklam för att filmen visas. Först samarbetade biblioteket med Arbis och erbjöd filmklubben som kurs, men ingen anmälde sig. Istället bestämde sig biblioteket för att ordna filmklubben i egen regi och besökte skolan. Där gjorde  man reklam med Starwars-tema på morgonsamlingen. Eleverna fick fylla i ett frågeformulär där de tillfrågades bl.a. om de ville vara med, vilken dag som passade och hurudana filmer de vill se. Dessutom informerades föräldrarna via Wilma. När det var dags för den första träffen dök ingen av de sex ungdomar som anmält intresse upp, men Johanna gav inte upp utan lockade med hjälp av popcorn hela tio ungdomar som befann sig på biblioteket att titta på filmen. Trots ett oturligt strömavbrott och problem med ljudet orkade alla ungdomar se hela filmen till slut och tre av pojkarna som varit med på den första träffen dök också upp på följande träff. På den träffen visades filmen Coraline och Johanna läste också upp stycken ur boken.

Filmklubbenreklam

Bild: Nykarleby stadsbibliotek

 Locka med kaffe! Litteraturfrukostar och novellkaféer

Mikaela Wickström på Nordisk kulturkontakt ordnar litteraturfrukostar, där idén är att bokprata för vuxna kring de böcker som nominerats för Nordiska rådets litteraturpris. Två frukostar ordnas på våren och tre på hösten på lördagsförmiddagar. Under varje träff behandlas de nominerade böckerna från ett nordiskt land: två vuxenböcker och två barn- eller ungdomsböcker.

Träffarna är en timme långa och tvåspråkiga om det kommer finskspråkiga deltagare.  Biblioteket bjuder på croissanter och kaffe.  Ingen anmälan behövs och det är en låg tröskel att delta, man behöver inte ha läst böckerna. Deltagarantalet har varit mellan 8 och 20. Varje träff kräver en hel del arbetstid, ca 20 timmar för att läsa böckerna, göra research och marknadsföra frukosten.

Mikaela Wickström berättar om litteraturfrukostar. Foto: Malin Barkelind

Mikaela Wickström berättar om litteraturfrukostar. Foto: Malin Barkelind

Susanna Söderholm berättade i Helsingfors och Anna Söderström berättade i Vasa om novellkaféerna som ordnas i Helsingfors stadsbibliotek. Novellkaféer ordnas både på svenska och finska. De svenskspråkiga novellkaféerna ordnas på tre bibliotek i Helsingfors, 3-4 gånger per termin på varje bibliotek. Idén var från början att kombinera högläsning med handarbete och det fanns garn och stickor till förfogande. I de svenska novellkaféerna har garnet och stickorna nu lämnats bort, men många lyssnare arbetar ändå med sina egna handarbeten. På träffarna bjuds det också på kaffe, te och en bullalängd eller dyl. Träffarna är ca 1,5 timme långa, men ofta kan de dra ut på tiden då deltagarna vill diskutera texterna och ibland också annat. På varje träff är det två läsare. Läsarna är antingen biblioteksanställda eller volontärer, som ställer upp utan annan ersättning än kaffe och bulla.

Texterna som man har läst har inte bara varit noveller, utan också t.ex. utdrag ur romaner, kåserier, sagor, bilderböcker, dikter och skådespel. Egentligen kan man läsa nästan vad som helst, men det är mycket viktigt att man provläser texterna högt i förväg för att se att innehållet och längden passar och att texten sitter rätt i mun och känns naturlig att läsa. För det mesta har man inte haft något speciellt tema, men t.ex. på våren hade biblioteken en träff med temat Zacharias Topelius. Novellkaféerna marknadsförs i pressen, radio, Facebook, via lokala föreningar och personliga inbjudningar.

För deltagarna är novellkaféerna kravlösa, man kan bara komma och lyssna och behöver inte prata om man inte vill. Ingen förhandsanmälan behövs. Normalt har det kommit 5-10 deltagare, som inte alltid är de samma. Deltagarna har tyckt om att få komma och lyssna, samtala och få tips om författare de inte hört om.

Öppet rum för Poesi

Johan Lindberg berättade om verksamheten vid Arbis bibliotek i Helsingfors. Biblioteket ordnar utställningar och mindre evenemang. Under hösten har biblioteket ordnat poesikvällar med titeln ”Öppet rum för poesi”, där man under ca 1,5 timme kan läsa sina favoritdikter för de andra, lyssna till dikter och bli bjuden på te och kex. De flesta som kommer är hängivna läsare, men det har också någon gång kommit sådana som inte läst så mycket dikter. Teman har varit t.ex. Bo Carpelan och Tua Forsström.

Anna Edgren. Foto: Susanne Ahlroth

Anna Edgren. Foto: Susanne Ahlroth

Ivriga läsvolontärer

Anna Edgren berättade om högläsning för vuxna i Åbo stadsbibliotek. I Åbo har man en gång i veckan haft högläsning för vuxna i bibliotekets rotunda som är ett öppet utrymme där man lätt kan komma och gå. Den som läst har antingen hört till bibliotekspersonalen eller varit en läsvolontär, som kommit utan ersättning. Det har varit väldigt många som har velat komma och läsa, mest män. Läsvolontärerna har en gemensam Facebook-grupp och träffas en gång per termin. Bokvalet är i princip fritt, men man ber läsarna att meddela valet i förväg, för att kunna marknadsföra och koordinera. Läsarna har läst  smakprov från romaner, noveller och poesi, vilket varit extra uppskattat. Mikrofon har behövts. De som kommit och lyssnat har mest varit pensionärer, men också arbetande och studerande och språkbadare. En målgrupp man inte tänkt på i förväg, men som hittade till lässtunderna var synskadade. Lyssnarna uppskattar att lyssna på gammal, hederlig högläsning, utan någon större show. Tröskeln att delta är låg, man behöver inte göra något själv som lyssnare. Eftersom läsningen sker i ett öppet utrymme kan man också ”smyglyssna” mellan hyllorna.

Bjud in mamma!

Catharina Latvala berättade om bokcirklar i Borgå stadsbibliotek. För flera år sedan ville man starta en bokcirkel i Borgå, som inte blev så lyckad, eftersom det på första träffen dök upp bara fyra deltagare, som sedan droppade av. Orsaken till det låga deltagarantalet kan ha varit pressmeddelandet som var långt och officiellt, böckerna som var för ”svåra” och teman som var tagna ur luften och utgick bara från vad ledarna själva var intresserade av. Hösten 2014 gjordes ändå ett nytt försök och den här gången gjorde man annorlunda: man bjöd in släkt och vänner (Catharina bjöd sin mamma), gjorde reklam på ställen med potentiella deltagare (t.ex. Marthaföreningen) och valde kända författare och böcker. Som första tema hade man Tove Jansson 100 år. Andra teman har varit Bortglömda damer i magasinet, Kvinnor och kontinenter och Förbjudna böcker. Nuförtiden är bokcirkeln så populär att deltagarna måste fråga efter lediga platser. Man tar med 10 deltagare. Under träffarna är kaffe och te obligatoriskt. Dessutom har man ofta med tilläggsmaterial som kartor, bilder och föremål. Bokcirklarna har varit roliga att ordna och kräver inte mycket pengar eller personalresurser. Det kan vara svårt att få tag på tillräckligt många svenska böcker, så ett praktiskt tips är att kolla om boken finns att fjärrlåna i tillräckligt många exemplar. I Borgå har det blivit ett programnummer att deltagarna kollar från vilket bibliotek deras böcker kommit!

Pauliina Sandberg. Foto: Susanne Ahlroth

Pauliina Sandberg. Foto: Susanne Ahlroth

Poppa upp och podcasta och bjud på godis!

Pauliina Sandberg från Åbo stadsbibliotek berättade om bibliotekets tipskiosk, Pop up-bibliotek och Radio Rotunda. Biblioteket har en tipskiosk: ett bord på ett centralt ställe i biblioteket där man ca en gång i månaden samlar material kring olika teman över material- och genregränser (faktaböcker, romaner, musik, filmer, osv.). Teman har varit t.ex. språkinlärning, barnuppfostran, husrenovering och nazism. 1-2 personer står vid tipskiosken under två timmar och försöker locka förbipasserande att diskutera böcker. I kiosken finns det också en godisskål för att locka folk. Idén är att skapa möten med låga trösklar. Tipskiosken används också av utomstående. Tipskiosken kräver inga stora förberedelser och man behöver inte ha läst alla böcker.

Biblioteket har också Pop-up verksamhet, då man söker sig utanför bibliotekets väggar. Fritidssektorn har en pop-up cykel som biblioteket använder sig av för att föra ut böcker till olika platser, som t.ex. Samppalinnas utebassäng. Man har också dykt upp på bussar och olika mässor och på två passagerarbåtar som trafikerar mellan Åbo centrum och Runsala. På båtarna kunde passagerarna låna och skaffa bibliotekskort. Bibliotekets egen DJ var också med! Böckerna man har med på Pop-up-tillfällena är lättare sommarläsning och böcker som handlar om Åbo.

Radio Rotunda är bibliotekets finskspråkiga litteraturpodcast som dras av två bibliotekarier som är väldigt belästa och vana att prata och skriva om litteratur. Programmen består av 20-30 minuters ledig och lugn diskussion kring litteratur. Om man vill starta en egen litteraturpodcast räcker det med att ha en smarttelefon. En mikrofon är en bra investering. Man kan använda sig av gratis verktyg som Soundcloud. Man ska också lyssna på andra podcasts, välja ett klatschigt namn och våga vara personlig, subjektiv och humoristisk.

Presentationerna hittar du på Regionförvaltningsverkets sidor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *